jawab soalan ini

Rawak Soalan

p: ¡unɟ ʎןןɐǝɹ sʇı ¿sıɥʇ ǝʞıן ǝdʎʇ oʇ ʍoɥ ʍouʞ noʎ op

¡¿noʎ ʎouuɐ ʇı sǝop ¿ʇı ʇuǝsı unɟ s,ʇı
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
*
Ok, now that's cool XD
pumpkinqueen posted hampir setahun yang lalu
*
¡unɟ os
animegrl52p posted hampir setahun yang lalu
 cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
next question »

Rawak Jawapan

Trainofdoom said:
ur....
select as best answer
 ur....
posted hampir setahun yang lalu 
*
XD
Bananaaddict posted hampir setahun yang lalu
*
LOL
zanhar1 posted hampir setahun yang lalu
*
Hands down, best answer XD
Kiniko90 posted hampir setahun yang lalu
Bananaaddict said:
I don't know how to do it, and don't care, since it annoys the hell out of me.
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
YES! I have found a new way to annoy you!
Me_Iz_Here posted hampir setahun yang lalu
*
O_O Nooooooooooooooo....
Bananaaddict posted hampir setahun yang lalu
*
XD
pumpkinqueen posted hampir setahun yang lalu
*
Same..
LunaShay posted hampir setahun yang lalu
GaGaBoi said:
noʎ ʞɔnɟ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
ooʇ noʎ ʞɔnɟ
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
*
awww, anda took my answer! *pouts*
LadyL68 posted hampir setahun yang lalu
MrOrange16 said:
˙unɟ ʇɐɥʇ llɐ ʇou s,ʇı ˙˙˙˙
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
Me_Iz_Here said:
tell me! i want to annoy my rp friends!

˙ɐʎ ǝǝs ¡ʎɐʍɐ ʎɐʍɐ ʎɐʍɐ ¡ʎɐʍɐ oƃ ¡ǝʎq pıɐs ı ˙ɹǝʇɐן ˙ǝʎq ¿ʞ ˙ʍou oƃ uɐɔ noʎ ˙pǝɹoq ƃuıʇʇǝƃ ɯ,ı ˙(ɯsɐɔɹɐs) ǝɯ ɹoɟ ʎɐʎ ˙uʍop ǝpısdn ƃuıʇıɹʍ ɯ,ı ˙ɥɐןq ɥɐןq ɥɐןq ˙ǝɟıן ɹoɟ ɹǝʌǝɹoɟ sıɥʇ ǝʞıן ןıɐɯǝ puɐ ʇǝǝʍʇ ןןıʍ ı ˙ƃuıʎouuɐ puɐ unɟ sı sıɥʇ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
ill message you.
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
SHYBOY88 said:
how did anda do that it's cool yet make's me kind of dizzy
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
*
ʞuıן ǝɥʇ ɹoɟ sʞuɐɥʇ ʞo ɥo
SHYBOY88 posted hampir setahun yang lalu
adultswimperson said:
Tell me, I want to know how to do that.
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
egyptprincess7 said:
How? Tell me! >.<
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
ill mesage you.
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
gamer495 said:
woah! That's cool. lol. I'm ok with it cause I can read it. It doesn't hurt my head. xD how do you?
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
xxemogirl101xx said:
tell me i want to annoy people as much as u do me
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
xoPixie-Popxo said:
No! Please tell me though! That's so cool!
Me jealous.
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
*
thx
xoPixie-Popxo posted hampir setahun yang lalu
tdafan121 said:
˙ʎןןɐǝɹ ʇou XD nnnnnn uɐɥʇ ɹǝʇʇǝq ɥɔnɯ os ɯ,ı 'ɐɥɐH ¿ʇı ʇ,usı 'unɟ os s,ʇı ¿ʇ,usǝop oɥʍ 'ןןǝʍ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
emilyroxx said:
¡sʇsod ʞooqǝɔɐɟ ʎɯ ɥʇıʍ ǝןdoǝd ʎouuɐ ʎןʇuɐʇsuoɔ oʇ sıɥʇ ǝsn uɐɔ ı ʍou (: ¡ǝɯosǝʍɐ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
chrisblass said:
ןooɔ uǝʞɐǝɹɟ os sı sıɥʇ ןoן
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
kenzichu said:
no how do anda do that tell me
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
SallyAc0rn said:
???
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
animegrl52p said:
¡spuǝıɹɟ ʎɯ ɟo ʇno ןןǝɥ ǝɥʇ ʎouuɐ ɐuuoƃ ɯ,ı ¡ןooɔ ¡ʎɐɐʎ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
zanhar1 said:
¿ʇ! op noʎ op ʍoႡ ou
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
¿op noʎ op ʇɐɥʍ
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
*
Sorry changed my answer thought this was better.
zanhar1 posted hampir setahun yang lalu
JudyNails said:
i wanna know how!!!!
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
link
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
LadyL68 said:
ɯɯɥɯɯ 'ʎןןɐɯɹou sǝʇıɹʍ ǝuoǝɯos uǝɥʍ pǝsnɟuoɔ ǝq ןןıʍ noʎ uɐɥʇ ʇı oʇ pǝsn ooʇ ʇǝƃ noʎ ɟı ʇnq 'unɟ ʎɹǝʌ sı ʇı ˙op ı sǝʎ 'sǝʎ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
¡ƃuoɹʍ os ɹnoʎ ɥɥɥɐu
cleo-mermaid posted hampir setahun yang lalu
Goldilottes said:
That is totally awesome!!
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
*
unɟ sʇı
animegrl52p posted hampir setahun yang lalu
pumpkinqueen said:
¡unɟ sı ǝɹns ʇı nq 'ʇɹnɥ pɐǝɥ ʎɯ ƃuıʞɐɯ sı sıɥʇ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
alismouha said:
I have no idea what anda just said,I'm too lazy to flip my laptop...or myself.
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
someone_save_me said:
No.
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
Mel_52 said:
˙ƃuıʎouuɐ ʎɹǝʌ 'ʎɹǝʌ sı sıɥʇ 'ɐɥɐɥ
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
EmzLovesCheryl said:
˙˙˙ssǝnƃ ı 'pǝǝpuı sı ʇı
select as best answer
posted hampir setahun yang lalu 
next question »